Ограничување на одговорност

  1. Авторско право и правото на производителот на база на податоци
  2. Марки и трговски имиња
  3. Одговорност за содржината
  4. Податоци за контакт

1. Авторско право и правото на производителот на база на податоци

Сајтот vanhool.be е дело заштитено под авторското право, а исто така база на податоци за која Ван Хоол НВ ги поседува авторските права и правата на производителот. Текстовите, изгледот, цртежите, фотографиите, снимките, графиконите и други сегменти од овој сајт се заштитени под авторското право. Секое копирање, адаптирање, изменување, преведување, уредување, јавно споделување, изнајмување или друг вид на експлоатирање на целиот сајт или на дел од него во било која форма и преку било кои средства (дигитални, механички или други) е строго забрането освен во случај на претходно дадена писмена согласност од Ван Хоол НВ. Содржината на базата на податоци е заштитена под „суи генерис“ правото, кое дозволува производителот да забрани секоја употреба и/или копирање на целата содржина или дел од неа. За било кое прекршување на овие права може да биде прокрената постапка за кривична или граѓанска одговорност.

2. Марки и трговски имиња

Имињата, логоата и другите знаци кои се употребуваат на овој сајт, меѓу другото логото и името Ван Хоол НВ, се законско заштитени марки и/или трговски имиња. Секоја употреба на истите или слични знаци е строго забрането без претходно добиена писмена согласност од Ван Хоол НВ.

3. Одговорност за содржината

Ван Хоол НВ обрнува големо внимание на изгледот и ажурирањето на овој сајт. Ван Хоол НВ сепак не може да гарантира дека информациите на овој сајт се точни. Корисникот треба да биде свесен дека информациите можат да бидат променети без претходно известување. Ван Хоол НВ во ниеден случај не може да биде одговорен за содржината на овој сајт или за употреба на содржината. Ван Хоол НВ во ниеден случај не може да биде одговорен за содржината и постоењето на други сајтови кои се поврзани со овој сајт преку линкови.

4. Податоци за контакт

Контактирајте vanhool.be  ако имате прашања и/или забелешки во врска со оваа изјава за ограничување на одговорност:
Bernard Van Hoolstraat 58
BE-2500 Lier (Koningshooikt)

Van Hool NV

Веб-сајт: vanhool.be
Е-пошта: info@vanhool.com
Телефон: +32 (0)3 420 20 20