Шасија Backslider ЕУ

Мултифункционална поливалентност за секој контејнер

Шасија дизајнирана за транспорт на контејнер од 40’ или 2 x контејнер од 20’, централно поставен контејнер од 20‘ или контејнер од 20’ поставен позади за товарење/истоварење на кеј.
За оваа намена шасијата има пневматски лизгачка санка позади.
Со оваа шасија е исто така возможно легално да се превезе контејнер од 45’. За таа намена шасијата напред има профили кои се преместуваат.

Постои опција да се опреми шасијата за превезување на цистерни од 20’.